نقطه مقابل ما اونور زمین کجاس؟

اگه زیر پامون یه تونل به قطر زمین درست کنیم و بتونیم از هسته زمین هم عبور کنیم و برسیم اونور دنیا، به نظرت از کجا سر در میاری؟ با سرویس جدید گوگل میتونیم اینو متوجه شیم